Цените на сите производи од www.voxnet.com.mk се во денари и вклучен ДДВ. 
Секој купувач најпрвин мора да се регистрира за да може да биде остварена нарачката. По завршувањето на нарачката ќе биде испратен e-mail на наведената адреса од страна на купувачот, за потврда на нарачката.

Достава не постои и е бесплатна за било кој купен (виртуелен) ваучер на нарачката.

Купувањето може да се оствари со следните платежни картички од сите банки: Visa; Visa Electron; Mastercard; Maestro (само доколку има CVV2/CVC код на позадината од картичката) а наплатата се извршува преку нашиот партнер НЛБ Тутунска Банка. 

Испораката на производот/ваучерот како и податоци за отворената корисничка сметка  се врши по електронски пат на оставен имаил контакт.

Во случај купувачот да сака да го врати производот/ваучерот не по наша вина , тогаш од крајниот износ на производот/ваучерот ќе биде одбиен трошокот за банкарските провизии.
Доколку купувачот сака да го замени производот, должен е да го извести продавачот во рок од 3 работни дена .